Savremena politika i upravljanje – broj 1

Objavio | 10/01/2017

Savremena politika i upravljanje: časopis teorijskih i primenjenih političkih nauka

Preuzmite broj: PDF

 

SADRŽAJ

Reč uredništva / 4

Originalni naučni radovi / 7

Srđan M. Jovanović – Dobro upravljanje – cui bono? Elite, politike, nasilje i raspad Jugoslavije / 8

Dragana Paunović – Problematika migracionih kretanja u Evropskoj uniji / 20

Veran Stančetić – Upravljanje regionalnim identitetima i stabilnost države /31

Nenad M. Ilić – Fenomen uzajamnosti u zadružnim organizacijama: prikaz italijanskog modela i mogućnosti razvoja u Srbiji / 44

Stručni radovi / 58

Milija Cvijović – Lokalne finansije u Srbiji – stanje i perspektive razvoja / 59

Prenosi / 78

Gaudenz Assenza, Zdenka Sokolíčková, Aliaksandr Martynau – The Ideational Background of the Global Economic Crisis / 79

Beleška o autorima / 99

Prikazi / 101

(Veran Stančetić) Luković, Dragan. 2012. Podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja. Beograd: Službeni glasnik. / 101

(Veran Stančetić) Vasiljević, Dušan. 2012. Lokalni ekonomski razvoj – zašto su jedne opštine dobitnici, a druge gubitnici tranzicije, Beograd: PALGO centar. / 103

Uputstva autorima / 108

 

DOBRO UPRAVLJANJE – CUI BONO? Elite, politike, nasilje i raspad Jugoslavije

Srđan M. Jovanović

UDK 316.334.3(497.1) 35.07(497.1)

Sažetak: Kolokacija dobro upravljanje, često viđena sintagma koja služi kao prevodni ekvivalent engleskom terminu good governance, ostavlja prostor za veoma potrebnu raspravu. Sama etička oznaka „dobro” problematična je sama po sebi. Pitanja se zato sama postavljaju: kome je dobro upravljanje – dobro? Da li možemo reći da u državi postoji dobro upravljanje ako je isto upravljanje „dobro” samo onima koji upravljaju? Na primeru raspada Jugoslavije ovaj rad elucidira širi pojam dobrog upravljanja na stanje tokom devedesetih, te na „prizivanje nasilja”, metod kojim se u to doba upravljalo Jugoslavijom.

 

Problematika migracionih kretanja u Evropskoj uniji

Dragana Paunović

UDK 314.151.3-054.7(4-672EU) 314.114:33(4-672EU)

Sažetak: Velike teritorijalne razlike u životnom standardu, teška situacija na tržištu rada, slobodno kretanje radne snage jesu jedne od bitnih komponenti migracionih kretanja u EU. U novijoj istoriji EU posebno su zastupljene ekonomske migracije koje se razlikuju od imigracija drugih vanevropskih država (SAD, Kanada, Ausralija…), koje su stalne, dok se u EU većina (i)migranata posle završenog radnog veka vraća u svoju domovinu. Jedan od razloga velikih migracionih tokova EU leži i u migracionoj politici i propisima, koji nisu strogo kontrolisani i ograničeni kao što je to slučaj u pomenutim zemljama, čime migranti i njihove porodice u EU imaju liberalnija (migraciona) kretanja.

 

Upravljanje regionalnim identitetima i stabilnost države

Veran Stančetić

UDK 341.232(4-672EU) 339.922(4-672EU)

Sažetak: U radu se analizira fenomen unutardržavnih – regionalnih identiteta evropskih država između procesa evropskih integracija s jedne strane i procesa decentralizacije i regionalizacije s druge strane. Ključno pitanje je da li su oni pretnja stabilnosti nacionalne države, ili pak njena prednost. Analizom evropskih iskustava i različitih formi regionalnih identiteta dolazi se do zaključka da oni mogu predstavljati prednost i motor razvoja jedne države ali isto tako mogu biti i faktor nestabilnosti. Koji će od ova dva aspekta prevagnuti zavisi od ekonomske situacije u jednoj državi, zatim od prirode političkog sistema i političke kulture.

 

Fenomen uzajamnosti u zadružnim organizacijama: prikaz italijanskog modela i mogućnosti razvoja u Srbiji

Nenad M. Ilić

UDK 005.344:334.732(497.11) 334.73(450)

Sažetak: Cilj rada je prikaz osnovnih karakteristika fenomena uzajamnosti koji je široko prepoznat kao pokretački činilac razvoja tzv. novog modela (talasa) zadruga u Italiji (i u Evropi). Autor prihvata čak u određenim slučajevima potrebu nužnog prevladavanja fenomena uzajamnosti (kao naročito razvijene zadružne vrednosti – samopomoći) u poređenju sa drugim međunarodnim zadružnim vrednostima i načelima kako bi se doprinelo opštoj stabilnosti i tržišnoj konkurentnosti zadružnog sektora u uslovima globalizacije i standardizacije proizvoda i usluga. U radu se razmatraju i mogućnosti razvoja fenomena uzajamnosti i dobrog domaćinskog odnosa zadrugara prema zadružnom organizovanju, uvažavajući pri tome italijanska iskustva.

 

Lokalne finansije u Srbiji – stanje i perspektive razvoja

Milija Cvijović

UDK 336.145.1(497.11) 336.581:35(497.11)

Sažetak: Kako treba da funkcioniše i razvija se jedna lokalna samouprava, a sa njom i lokalna zajednica u velikoj meri zavisi od finansijskih i fiskalnih kapaciteta sa kojima raspolažu. Kakve su ekonomske prilike u jednoj zemlji odslikava se i na stanje na lokalnom nivou, u pogledu investiranja, izgradnje, zapošljavanja i sveobuhvatnog ekonomskog razvoja. Lokalne finansije zbog toga imaju veliku važnost jer predstavljaju osnovu za što kvalitetnije pružanje javnih usluga i ostvarivanje lokalnih javnih politika. Uvođenjem nove zakonske regulative u oblast finansiranja lokalnih samouprava počevši od 2007. godine omogućilo je da se dostigne veći stepen fiskalne decentralizacije koji je na nivou proseka evropskih zemalja, a koji se ogleda kroz učešće lokalnih izvornih prihoda u ukupnim prihodima. I sa novim promenama Zakona o finansiranju koje su se dogodile tokom 2011. godine omogućeno je da značajno više finansijskih sredstava ostaje u opštinskim (gradskim) kasama. Nedostaci u pogledu finansiranja ogledaju se u neprimenjivanju Zakona o finansiranju lokalne samouprave kroz transferna sredstva iz republičkog budžeta, a i kroz nepostojanje jasnih kriterijuma i metodologije raspodele za pojedine transfere što ostavlja prostor da se sredstva raspodeljuju po „političkoj podobnosti“. Da bi se i dalje razvijale lokalne samouprave kod nas, moraju se poboljšati ekonomske prilike u zemlji kroz više ulaganja u građevinsku industriju, ali i otvaranje novih radnih mesta. Samo se na taj način može poboljšati i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima.

 

The Ideational Background of the Global Economic Crisis

Gaudenz Assenza, Zdenka Sokolíčková, Aliaksandr Martynau

Humanicus, Vol. 6 (1) 2011

Abstract: The focus of the paper lies in the ideational background of the Western worldview, with special attention paid to the current economic crisis as its result. The specific set of ideas and assumptions that dominates Western thinking about the world is explained as an alternative developed due to a certain cultural climate. The paper argues that an inner reality (an interiorised worldview) influences the outer reality (the organisation of the society, economics included). Following Max Weber’s criticism of the presumed neutrality of Western science, the paper contests the universalist ambitions of the prevalent economic school of thought, neoclassical economics. We see the global financial crisis as a phenomenon caused by an incomplete image of the world. But what if the ongoing economic turmoil is not just a crisis, but a critical juncture in a larger process of transformation? We comment on theories of Thomas Kuhn and Martin Marcussen to cast some light on the chances that the current situation may trigger a revision of the worldview on which the societal order in industrial countries is based.