Nikola Nešić – Liberalna demokratija: legitiman izbor ili obaveza

Objavio | 04/03/2017

Nikola Nešić – Liberalna demokratija: legitiman izbor ili obaveza

UDK 321.7:141.7
ID 206580492

spolu-02-01-Nesic

Sažetak: Unutrašnje uređenje države dobilo je značaj koji nikada ranije nije imalo na međunarodnom planu. Liberalne države, pre svega zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, javno su počele da zahtevaju od ostalih zemalja poštovanje liberalno-demokratskih principa, ali i da pritom prisvajaju za sebe autoritet demokratije uopšte. Ovo je često značilo drastično narušavanje ustaljenog načina života i tradicionalnih normi. Ipak, liberalna demokratija mogla bi se posmatrati kao obaveza svih samo ukoliko predstavlja jedini legitimni poredak čije prihvatanje vodi neminovnom boljitku svih u svim uslovima. S obzirom na to da poštovanje osnovnog demokratskog principa – prava svih da odlučuju o onome što se tiče svih, kao i poštovanje osnovnih negativnih prava, kojima se definiše neophodna dimenzija privatne sfere, smatram obavezom svake države, u delu koji sledi pokušaću da utvrdim da li jedino liberalna demokratija predstavlja njihovu garanciju i da li, što bi iz toga sledilo, liberalizam predstavlja uslov za modernu demokratiju. Najpre ću predstaviti razvoj liberalne i demokratske ideje, potom definisati liberalnu demokratiju i, na kraju, odrediti njen odnos prema gorepomenutim načelima, za koja smatram da odlikuju modernu demokratiju.

Ključne reči: liberalizam, demokratija, sloboda, jednakost, autonomija, privatna sfera, solidarnost, država, opšti interes, privatna svojina, preraspodela.

BIBLIOGRAFIJA
Berlin, Isaija. 1992. Četiri ogleda o slobodi. Beograd. Filip Višnjić.
Bešlin, Branko. 2005. Evropski uticaji na srpski liberalizam u XIX veku.
Sremski Karlovci. Izdavačka knjižara Zorana Stojanovića.
Constant Benjamin, The Liberty of Ancients Compared with that of Modern.
Predavanje na Athenee de Royal of Paris 1819.
http://www.uark.edu/depts/comminfo/cambridge/ancients.html (preuzeto
marta 2012.).
Duzinas, Konstantin. 2009. Ljudska prava i imperija: Politička filozofija
kosmopolitizma. Beograd. Službeni glasnik.
Hajek A, Fridrih. 2002. Pravo, zakonodavstvo i sloboda. Beograd, JP
Službeni list SRJ.
Hajek A, Fridrih. 2002. Studije iz filozofije, ekonomije i politike. Beograd.
Paideia.
Hamilton, Alehander. Madison J. Jay J. The Federalist Papers. A Penn State
Electronic Classics Series Publication.
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/poldocs/fed-papers.pdf (preuzeto
oktobra 2013.).
Harison, Ros. 2004. Demokratija. Beograd. Clio.
Humbolt, Vilhelm F. 1991. Ideje za pokušaj određenja granica delotvornosti
države. Novi Sad. Dobra vest.
Jerotić, Vladeta. 2004. Vera i nacija. Beograd. Ars libri.
Kaningam, Frenk. 2003. Teorije demokratije. Beograd. Filip Višnjić.
Konstan, Benžamin. 2000. Principi politike i drugi spisi. Beograd. Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Koštunica, Vojislav. Čavoški, Kosta 1990. Stranački pluralizam ili monizam
u Jugoslaviji (1944-1949); Posleratna opozicija-obnova i zatiranje.
Beograd.
Vol. 2 (1) 2014.
25
Nikola Nešić – Liberalna demokratija: legitiman izbor ili obaveza
Lok, Dzon. 2002. Dve rasprave o vladi. Beograd. Utopija.
Manon, Pjer. 2001. Intelektualna istorija liberalizma. Beograd. Stubovi
kulture.
Marks, Karl. F. Engels. 1982. Manifest komunističke partije. Beograd. BIGZ.
Matić, Milan. 1992. Liberalizam, populizam i demokratija. Beograd. JP
Službeni list SRJ.
Matic, Milan. Podunavac, Milan. 1995. Politicki sistem. Beograd. Institut za
politicke studije.
Mil, Dž. Stjuart. 2003. Utilitarizam. Beograd. Dereta.
Mil, Dž. Stjuart. 1988. O Slobodi. Beograd. Filip Višnjić.
Mill, J. Stuart. 2001. Representative Government. Ontario. Batoche Books.
Kitchener.
Rols, Džon. 1998. Teorija pravde. Beograd. Službeni list SRJ.
Ruso, Žan Žak. 1993. Društveni ugovor. Beograd. Filip Višnjić.
Smit, Adam. 1970. Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Beograd.
Kultura.
Šumpeter, Jozef. 1998. Kapitalizam, socijalizam i demokratija, Beograd,
Plato.
The Philosophical Works of David Hume. 1854.Cornell University library.
Tokvil De Aleksis. 2002. O demokratiji u Americi. Beograd. IK Zorana
Stojanovića.
Tukidid. 2010. Peloponeski rat. Beograd. Admiral Books.
Vajl, Erik. 1971. Politička filozofija. Beograd. Nolit.
Vujačić, Ilija. 2002. Politička teorija: studije, portreti, rasprave. Beograd.
FPN.