Milija Cvijović – Lokalne finansije u Srbiji – stanje i perspektive razvoja

Objavio | 04/03/2017

Milija Cvijović – Lokalne finansije u Srbiji – stanje i perspektive razvoja

Spolu-01-05-Cvijovic

Sažetak: Kako treba da funkcioniše i razvija se jedna lokalna samouprava, a sa njom i lokalna zajednica u velikoj meri zavisi od finansijskih i fiskalnih kapaciteta sa kojima raspolažu. Kakve su ekonomske prilike u jednoj zemlji odslikava se i na stanje na lokalnom nivou, u pogledu investiranja, izgradnje, zapošljavanja i sveobuhvatnog ekonomskog razvoja. Lokalne finansije zbog toga imaju veliku važnost jer predstavljaju osnovu za što kvalitetnije pružanje javnih usluga i ostvarivanje lokalnih javnih politika. Uvođenjem nove zakonske regulative u oblast finansiranja lokalnih samouprava počevši od 2007. godine omogućilo je da se dostigne veći stepen fiskalne decentralizacije koji je na nivou proseka evropskih zemalja, a koji se ogleda kroz učešće lokalnih izvornih prihoda u ukupnim prihodima. I sa novim promenama Zakona o finansiranju koje su se dogodile tokom 2011. godine omogućeno je da značajno više finansijskih sredstava ostaje u opštinskim (gradskim) kasama. Nedostaci u pogledu finansiranja ogledaju se u neprimenjivanju Zakona o finansiranju lokalne samouprave kroz transferna sredstva iz republičkog budžeta, a i kroz nepostojanje jasnih kriterijuma i metodologije raspodele za pojedine transfere što ostavlja prostor da se sredstva raspodeljuju po „političkoj podobnosti“. Da bi se i dalje razvijale lokalne samouprave kod nas, moraju se poboljšati ekonomske prilike u zemlji kroz više ulaganja u građevinsku industriju, ali i otvaranje novih radnih mesta. Samo se na taj način može poboljšati i kvalitet javnih usluga koje se pružaju građanima.

Ključne reči: lokalne finansije, izvorni budžetski prihodi, fiskalna decentralizacija, transferna sredstva, porezi

BIBLIOGRAFIJA
Ilić-Popov, Gordana, Pojam i vrste javnih prihoda, u radu: Pravne osnove poreskog savetovanja, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2009.
Levitas, Antony, Peteri, Gabor, Reforme finansiranja između različitih nivoa vlasti u centralnoj Evropi, u radu: Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave, PALGO CENTAR, Beograd, 2004.
Levitas, Tony, Beleška za okrugli sto: Centralne i lokalne finansije-kako rasporediti teret reformi (Efekti obustave primene Zakona o finansiranju lokalne samouprave na način upravljanja prihodima i rashodima u lokalnim samoupravama:2007-2009), USAID, Beograd, 2010.

Levitas, Tony, Statističke informacije za okrugli sto o podeli tereta reforme između centralnih i lokalnih vlasti (Finansiranje lokalne samouprave: pre Zakona o finansiranju lokalne samouprave, tokom njegove pune primene i tokom delimične obustave – 2004.2007 i 2009.), USAID, Beograd, 2010.
Ognjanović, Vuk, Javne finansije: teorija, institucije, menadžment 1, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Novi Beograd, 2001. Vol. 1 (1) 2013. 77
Raičević, Božidar, Javne finansije (prvo izdanje), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2005.
Radičić, Marko, Raičević, Božidar, Javne finansije (teorija i praksa), DATA STATUS, Beograd, 2008.
Državna revizorska institucija, tekst: Veći obuhvat revizije u javnim finansijama, www.dri.rs
Državna revizorska institucija, tekst: Državna revizorska institucija predstavila izveštaje o reviziji u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu, www.dri.rs
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, Savet Evrope, 1985.
Zakon o budžetskom sistemu, Sl. glasnik RS, br. 73/10.
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu, Sl. glasnik RS, br.101/11.
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, Sl. glasnik RS, br. 114/12.
Zakon o javnom dugu, Sl. glasnik RS, br. 61/05.
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Bilten javnih finansija, broj 40, decembar 2007.
Ministarstvo finansija Republike Srbije, Bilten javnih finansija, broj 98, oktobar 2012.
Ministarstvo finansija, Bilten javnih finansija (decembar 2010), 2011 godina, www. mfin.gov.rs
Ministarstvo finansija, Bilten javnih finansija, januar 2012, 2012.
Ministarstvo finansija, Uprava za javni dug, Pregled zaduženja lokalne vlasti na dan 31.12.2010 i 30.06.2011. godine, www.mfin.gov.rs
Časopis Akter, tekst: Završni računi na dugom štapu, 09.01.2012. godine, www.akter. co.rs/politikaprint/4307.html