Marko Miranović – Hajekova kritika socijalne pravde i države blagostanja

Objavio | 04/03/2017

Marko Miranović – Hajekova kritika socijalne pravde i države blagostanja

spolu-02-03-Miranovic

Sažetak: U radu se analizira Hajekova kritika upućena državi blagostanja i sprovođenju socijalne pravde. Rad se posebno bavi odnosom države blagostanja i socijalne pravde, kao i posledicama koje država blagostanja ima na preduzetnički duh i celokupno ponašanje stanovništva. Pored toga, u radu se opserviraju i Hajekovi pogledi na sprovođenje ideje progresivnog poreza, vođenje monetarne politike, socijalne sigurnosti,
sa posebnim fokusom na Hajekovu kritiku penzionog fonda.

Ključne reči: država blagostanja, socijalna pravda, progresivno oporezivanje

 

BIBLIOGRAFIJA:

Hajek, Fridrih August, 1998. Poredak slobode, Novi Sad: Global Book.

Hajek, Fridrih August. 1997. Put u ropstvo, Novi Sad: Global Book

Hajek, Fridrih August. 2002. Pravo, zakonodavstvo i sloboda, Podgorica: CID.

Hajek, Fridrih August. 2002 (b). Studije iz filozofije, ekonomije i politike, Beograd: Paidea.

Hajek, Fridrih August. 2002 (a). Kontrarevolucija nauke.

Istraživanja o zloupotrebi razuma, Pogdorica: CID.

Hajek, Fridrih August. 1997. Upotreba znanja u društvu, u: Ludwig von Mises i Friedrich A. Hayek, O slobodnom tržištu. Zagreb: Klasični eseji, Mate.
Kimlika, Vil. 2009. Savremena politička filozofija,Beograd: Nova srpska politička misao.

Poper, R. Karl. 1993. Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, Beograd: I – II, BIGZ 1993.Smit, Adam. 1998. Istraživanje prirode i uzroka bogatstva
naroda, Novi Sad: Global Book.