Igor Živkovski – Liberalizam iz pravno-politikološkog ugla

Objavio | 04/03/2017

Igor Živkovski – Liberalizam iz pravno-politikološkog ugla

spolu-02-02-Zivkovski

Sažetak: U središtu ideje liberalizma stoji građanin kao pojedinac koji je nosilac određenih prava nezavisnih od položaja koji ima u društvu, a koja ga čine jednakim sa drugim ljudima. Osnovni principi liberalne politike jesu: garancija prava čoveka i građanina, sloboda mišljenja i suverenitet naroda. U članku se analizira liberalizam kao teorijski pravac te njegov uticaj na pravni sistem i političke elite. Istorijskom pregledu ideje liberalizma posvećen je prvi deo članka. Nakon što je opisana geneza ove ideje, obrađen je njen sukob sa totalitarizmom. Potom je pažnja posvećena liberalnom pokretu i njegovim frakcijama nakon Drugog svetskog rata. Ovom komparativnom prikazu sledi analiza savremenog liberalnog pokreta, dok je rad kompletiran opisom razvojnog puta liberalizma u Srbiji, od njegovog rađanja u našoj zemlji i prvih pobornika ove ideje, do pojavnih oblika liberalizma na današnjoj političkoj sceni.

Ključne reči: Liberalizam, demokratija, sloboda, pojedinac

BIBLIOGRAFIJA
Avramović, Sima, Stanimirović, Vojislav. 2006. Uporedna pravna tradicija. Beograd: Nomos.
Čavoški, Kosta, Vasić, Radmila. 2006. Uvod u pravo. Beograd: Službeni glasnik.
Đurković, Miša. 2005. Kapitalizam, liberalizam i država. Beograd: Institut za evropske studije.
Fridman, Milton. 1997. Kapitalizam i sloboda. Novi Sad: Global book.
Grej, Džon. 1999. Liberalizam. Podgorica: Centar za izdavačku djelatnost.
Hajek, Fridrih. 2002. Pravo, zakonodavstvo i sloboda. Podgorica: CID.
Jovanović, Slobodan. 1932. Vođi Francuske revolucije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona.
Lakićević, Dragan, Stojanović, Božo, Vujačić, Ilija. 2008. Teoretičari liberalizma. Beograd: Službeni glasnik.
Mijatović, Boško i drugi. 2002. Polemika o liberalizmu. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije.
Milbank, Džon. Liberalnost versus liberalizam. Treći program III-IV (2007).
Valerštajn, Imanuel. 2005. Posle liberalizma. Beograd: Službeni glasnik.