Dragana Paunović – Problematika migracionih kretanja u Evropskoj uniji

Objavio | 04/03/2017

Dragana Paunović – Problematika migracionih kretanja u Evropskoj uniji

Spolu-01-02-Paunovic

Sažetak: Velike teritorijalne razlike u životnom standardu, teška situacija na tržištu rada, slobodno kretanje radne snage jesu jedne od bitnih
komponenti migracionih kretanja u EU. U novijoj istoriji EU posebno su zastupljene ekonomske migracije koje se razlikuju od imigracija drugih
vanevropskih država (SAD, Kanada, Ausralija…), koje su stalne, dok se u EU većina (i)migranata posle završenog radnog veka vraća u svoju domovinu. Jedan od razloga velikih migracionih tokova EU leži i u migracionoj politici i propisima, koji nisu strogo kontrolisani i ograničeni kao što je to slučaj u pomenutim zemljama, čime migranti i njihove porodice u EU imaju  liberalnija (migraciona) kretanja.

Ključne reči: EU, migracije, migraciona politika, migraciona kretanja

BIBLIOGRAFIJA
Angenendt, S. 1999. Asylum and Migration in the EU Member States: Structures,
Challenges and Policies in Comparative Perspective. Berlin: Europa Union Verlag.
Brochmann, G. 1999. The Mechanisms of Control, A Comparative Analysis of European Regulation Policies. Oxford – New York: Berg.
Vuković D. 2007. Koordinacija penzijskih sistema u zemljama Evropske unije, Socijalna politika i socijalne reforme, Fakultet političkih nauka, Beograd.
Grečić, V. 1989. Migracija i integracija stranog stanovništva. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.
IOM, World Migration report 2000. [IOM]
Sopemi, Trends in International Migration. Paris, OECD, 2009.
Stalker P. 2002. Migration Trends and Migration Policy in Europe, International Migration, god. 40.
Castel S., Davidson A. 2003. Citizenship and Migration, Globalization and the Politics of Belonging. London: Macmillan Press Ltd.